A A A A A A A

Regulamin sklepu internetowego „hartmann24.pl" z  dnia 20.07.2022 r.

 

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.hartmann24.pl (dalej jako Sklep lub hartmann24.pl), prowadzanym przez Paul Hartmann Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach.

Warunkiem złożenia zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży) w Sklepie przez stronę dokonującą zakupów (dalej jako Nabywca) jest jej zapoznanie się z niniejszym regulaminem (dalej jako Regulamin) i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia.

§1

Strony transakcji

 1. Nabywcą w Sklepie może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu (dalej jako Sprzedawca) jest podmiot prowadzący Sklep, tj. Paul Hartmann Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000151009, NIP: 7310004993, ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w ramach funkcjonowania Sklepu to:
  1. komputer, tablet lub telefon z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarki internetowe w aktualnej wersji: Internet Explorer, Firefox, Chrome lub Opera dla urządzeń stacjonarnych lub Chrome, Samsung Internet, Opera Mini lub Safari dla urządzeń mobilnych,
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail przez Nabywcę.

§2

Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty prezentowane w Sklepie (dalej jako Towary).
 2. Ceny wszystkich Towarów prezentowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Cena brutto Towaru nie obejmuje kosztu przesyłki, który to koszt ponoszony jest przez Nabywcę.
 3. Cenniki i inne informacje znajdujące się na stronach hartmann24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

§3

Składanie zamówień

 1. Zamówienia w ramach Sklepu mogą być dokonywane przez Nabywcę przez całą dobę i cały rok.
 2. Nabywca składając zamówienie, składa ofertę zakupu zamawianych przedmiotów (Towarów), zgodnie z informacją na ich temat (cena, specyfikacja, ilość), znajdującą się w momencie zamówienia w Sklepie.
 3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia o przyjęciu zamówienia do realizacji, co następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Nabywcy wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Nabywcy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Nabywcą, a Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku złożenia zamówienia w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, niedziele oraz święta, potwierdzenie przyjęcia zamówienia może nastąpić do godziny 12.00 następnego dnia roboczego.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie nie jest konieczna rejestracja i założenie konta Nabywcy w systemie prowadzonym na stronach hartmann24.pl. Nabywca może jednak założyć konto Nabywcy podając dane wskazane w formularzu rejestracji.
 5. Nabywcy prowadzący działalność gospodarczą z zakresu działalności medycznej (opisanej w zakładce www.hartmann24.pl/rejestracja) lub wykonujących zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, pielęgniarza, farmaceuty po założeniu konta i podaniu danych umożliwiających ich weryfikację uzyskują dostęp do szerszego asortymentu Towarów oraz mogą korzystać z dodatkowych rabatów, określanych przez Sprzedawcę. .
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie dokładnych danych (imię, nazwisko oraz adres dostawy) wraz z numerem telefonu.

§4

Formy płatności

 1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  1. kartą płatniczą przy odbiorze osobistym Towaru w siedzibie Sprzedawcy,
  2. przelewem tradycyjnym, przed dostawą Towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  3. płatnościami PayU, przed dostawą Towaru na konto PayU Sprzedawcy,
  4. gotówką kurierowi przy odbiorze prze Nabywcę Towaru dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej
 2. Z chwilą wpłynięcia należności na rachunek bankowy lub konto PayU Sprzedawcy, Towar zostaje wysłany wraz z paragonem lub fakturą.

§5

Paragony, faktury

 1. Do każdego zakupionego Towaru dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. W przypadku uzasadniającym wystawienie faktury VAT, warunkiem realizacji zamówienia poza udzieleniem informacji wskazanych § 3 ust. 5 Regulaminu będzie wskazanie w zamówieniu firmy przedsiębiorcy zamawiającego oraz przydzielonego mu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 2. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego. Nabywca w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić, . W przypadku braku paragonu należy zgłosić to w dniu dostawy pracownikowi firmy kurierskiej, ewentualnie drogą e-mailową na adres Sprzedawcy.
 3. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

 

§6

Dostawa produktu

 1. Dostawy Towarów zamawianych w Sklepie realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych. W przypadku, gdy zamówiony Towar jest niedostępny, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Nabywcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, informując jednocześnie o możliwym terminie realizacji zamówienia lub o dostępności Towaru zamiennego, posiadającego te same co zamówiony Towar właściwości.
 3. W wypadku, o którym mowa § 6 ust. 2 zd. 2 Regulaminu, Nabywca będzie uprawniony do podjęcia decyzji, czy (i) będzie oczekiwał na realizację złożonego zamówienia w wydłużonym terminie określonym przez Sprzedawcę, albo (ii) wyrazi zgodę na dostarczenie mu Towaru zamiennego, posiadającego te same co zamówiony Towar właściwości, albo (iii) zwróci się z żądaniem zwrotu uiszczonej ceny, odstępując od zamówienia (umowy sprzedaży). Uprawnienie Nabywcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie mu przysługiwać w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy informacji, o której mowa w § 6 ust. 2 zd. 2 Regulaminu. W przypadku uchybienia przez Nabywcę terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca dokona na rzecz Nabywcy zwrotu ceny.
 4. W przypadku zgody Nabywcy na otrzymanie Towaru zamiennego, Nabywca ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w § 7. Zwrot Towaru zastępczego następuje w takim wypadku na koszt Nabywcy
 5. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do paczkomatu, zgodnie z wyborem Nabywcy. Sposób oraz koszt dostawy Towaru został określony w Sklepie.
 6. Z chwilą odbioru przesyłki od firmy kurierskiej lub pobrania go z paczkomatu, na Nabywcę przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Nabywca ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę zawierającą Towar w obecności kuriera lub w trakcie odbioru w paczkomacie. Jakiekolwiek uszkodzenia lub uwagi dotyczące stanu fizycznego przesyłki zawierającej Towar (np. jej zniszczenia) powinny zostać przekazane niezwłocznie przez Nabywcę Sprzedawcy oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za doręczenie przesyłki zawierającej Towar.

§7

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument (w myśl art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)) (dalej jako Konsument) oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą dla tej osoby zawodowego charakteru (dalej jako Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta), ma prawo odstąpić od umowy (zamówienia) złożonego w Sklepie, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin do odstąpienia od umowy (zamówienia) wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta wszedł w posiadanie zamówionego Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o Cechach Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy (zamówienia) w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztową przesyłką rejestrowaną (list polecony) lub pocztą elektroniczną).
 4. Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy mogą Państwo pobrać klikając w następujący link.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy (zamówienia), wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta wysłał oświadczenie o wykonaniu przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy (zamówienia) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na zasadach opisanych w § 8 ust. 3 Regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy (zamówienia) przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o Cechach Konsumenta, Sprzedawca dokona na jego rzecz zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru, niezwłocznie, w każdym jednak przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od umowy (zamówienia) zostało doręczone Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu ceny na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy o Cechach Konsumenta jakie zostały użyte przy uiszczeniu ceny za Towar zamówiony w Sklepie. W przypadku, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta uiścił cenę w formie gotówkowego rozliczenia (przesyłka za pobraniem), Sprzedawca dokona zwrotu ceny na jego rzecz w zależności od wyboru Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta: (i) na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o Cechach Konsumenta, albo (ii) w formie przekazu pocztowego.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru zwracanego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o Cechach Konsumenta, lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienie od umowy (zamówienia) Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania zamówionego Towaru na adres Sprzedawcy, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy (zamówienia). Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczające jest nadanie Towaru przed jego upływem.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta, w przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy (zamówienia) zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Realizując obowiązek wynikający z art. 12 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) wskazujemy, że prawo odstąpienia od umowy (zamówienia) przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy o Cechach Konsumenta nie przysługuje w przypadku umów (zamówień):
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub przedsiębiorcy o cechach konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§8

Gwarancje

 1. Wszystkie Towary oferowane w sklepie „hartmann24.pl" są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.
 3. Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy, którym jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą o Cechach Konsumenta, wynikających z niezgodności Towaru z umową.
 4. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Nabywcy, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności art. 556 – 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Nabywcę zarówno: (i) w formie korespondencji elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy [kontakt@hartmann24.pl], (ii) jak i w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże Nabywcy na papierze lub innym trwałym nośniku. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Nabywcę do jej niezwłocznego uzupełnienia w niezbędnym zakresie koniecznym do rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Nabywcę. Uchybienie terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie tożsame z odstąpieniem przez Nabywcę od zgłoszenia reklamacji. Powyższe nie uchybia możliwości Nabywcy do ponownego złożenia reklamacji.

§9

Reklamacje dotyczące  funkcjonowania Sklepu

 1. PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników Sklepu.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, mailowo pod adres kontakt@hartmann24.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego, znajdującego się w Sklepie.
 3. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Reklamacje opisane w niniejszym paragrafie Sprzedawca rozpatrzy w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@hartmann24.pl.

§10

Ochrona danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Paul Hartmann Sp. z o.o. w sklepie internetowym www.hartmann24.pl zostały zamieszczone na stronie Sklepu w zakładce Polityka prywatności oraz Ochrona danych osobowych.

§11

Postanowienia końcowe

 

Do umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Spory powstałe pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą podlegają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwym polskim sądom powszechnym.

×