A A A A A A A

Regulamin dodawania opinii

 

Informacja dotycząca dodawania opinii w sklepie internetowym Hartmann24.pl

 

I. Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady dotyczące możliwości publikowania w sieci Internet opinii przez podmioty korzystające ze sklepu internetowego hartman24.pl, dotyczące produktów w nim oferowanych oraz sposobu jego funkcjonowania.

II. Podmioty uprawnione do dodawania opinii

1. Sklep internetowy www.hartmann24.pl (dalej jako Sklep lub hartmann24.pl), prowadzony przez "PAUL HARTMANN POLSKA" sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach umożliwia publikowanie opinii dotyczących (i) funkcjonowania Sklepu, a także (ii) produktów oferowanych przez Sklep (dalej jako Opinie).

2. Do publikacji Opinii jest uprawniona wyłącznie (i) osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub (ii) osoba prawna, lub (iii) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która otrzymała produkt zakupiony w Sklepie (dalej jako Nabywca).

III. Publikacja opinii

1. Sklep w terminie 24 godzin od uzyskania informacji o otrzymaniu zakupionego towaru przez Nabywcę przesyła na podany przez niego adres korespondencji elektronicznej wiadomość mailową zawierającą link, przekierowujący Nabywcę na stronę internetową na której może on opublikować Opinię.

2. Opublikowanie Opinii może odbyć się poprzez (i) oznaczenie poziomu satysfakcji z korzystania ze Sklepu polegające na zaznaczeniu odpowiedniej ilości gwiazdek na wskaźniku satysfakcji, w którym większa ilość zaznaczonych gwiazdek oznacza większy poziom satysfakcji Nabywcy w związku z korzystaniem ze Sklepu lub też poprzez (ii) opublikowanie opinii w formie tekstowej, dotyczącej zarówno funkcjonowania Sklepu jak i uwag na temat produktów oferowanych w Sklepie.

3. W przypadku nieskorzystania przez Nabywcę z uprawnienia do opublikowania Opinii w trybie, o którym mowa w pkt III.1 Regulaminu, Sklep w terminie 7 dni od dnia wysłania pierwszej wiadomości zawierającej link, przekierowujący Nabywcę na stronę internetową na której może on opublikować Opinię, ponownie prześle na podany przez Nabywcę adres korespondencji elektronicznej wiadomość mailową zawierającą link, przekierowujący Nabywcę na stronę internetową na której może on opublikować Opinię. W takim wypadku Nabywca uprawniony jest do opublikowania Opinii, korzystając z linku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie 180 dni od dnia jego otrzymania. Po tym czasie możliwość dodania Opinii wygasa.

4. Publikacja Opinii odbywa się na stronach internetowych portalu www.trustedshops.pl, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego regulaminu. Regulamin portalu www.trustedshops.pl udostępniany jest Nabywcy (poprzez zamieszczenie odnośnika) w wiadomościach mailowych, o których mowa w pkt III.1 i III.2 Regulaminu.

IV. Postanowienia końcowe

1. Opinie publikowane na zasadach określonych w Regulaminie mogą być wystawiane wyłącznie przez Nabywców, którzy nabyli produkty dostępne w sklepie lub ich używali. Otrzymanie przez Nabywcę jednego zamówienia upoważnia go do opublikowania tylko jednej Opinii na zasadach opisanych w Regulaminie.

2. "PAUL HARTMANN POLSKA" sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach nie ponosi odpowiedzialności za treści Opinii.

 

×