A A A A A A A

Polityka prywatności

I. Ochrona bezpieczeństwa i prywatności Państwa danych osobowych jest dla PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o. niezwykle istotna. Poniższe postanowienia dostarczą informacji o tym, jakie dane gromadzimy i w jakim celu je wykorzystujemy, a także komu możemy je przekazać. PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o. wykorzystuje wyłącznie tylko te dane, które Państwo dostarczyli i tylko w tym celu w jakim skontaktowali się Państwo z nami, np. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, zrealizowania zamówienie, udostępnienia oferty PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o. Macie Państwo pełne prawo do decydowania o swoich danych osobowych. Dla PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o. jest niezwykle ważne Państwa zaufanie co do ochrony powierzonych nam danych osobowych.

II. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice.

III. Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Nadto Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików, co zawarte zostało w § 12.

 

Polityka Prywatności

 

§ 1. Definicje

 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem http://hartmann24.pl;
 • Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;
 • Administrator - PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, jako podmiot prowadzący stronę oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika;
 • Użytkownik - osoba fizyczna lub reprezentant osoby prawnej, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu;
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

 

§ 2. Administrator, dane kontaktowe

 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest „PAUL HARTMANN Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000151009, kapitał zakładowy: 15000000,00 zł, NIP: 7310004993, REGON: 471042226.
 • W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, wyznaczonego wspólnie dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Kapitałowej PAUL HARTMANN w osobie Aleksandra Junga. W tym celu może Pani/Pan wysłać wiadomość mailową na polski adres e-mail: RODO@hartmann.info; zadzwonić pod nr telefonu: 42 225-22-89 lub wysłać pismo pocztą na adres siedziby Spółki PAUL HARTMANN Polska sp. z o.o., tj. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice.

 

§ 3. Zasady i cele

I. W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. wprowadziła politykę ochrony danych osobowych i inne procedury, służące zasadzie rozliczalności, wynikającej z art. 5 RODO.

II. Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:

 • realizacja umowy bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z działaniami dotyczącymi m.in. zawarcia umowy, sprzedaży produktu, obsługi reklamacji;
 • obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku realizacją zadań wynikających z ustaw dotyczących świadczonych usług;
 • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z analizą i udzielaniem odpowiedzi na zapytanie przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego, narzędzia chat bądź kontaktu telefonicznego oraz w związku z działalnością prowadzoną w social media.

III. Dokonując jakiejkolwiek czynności na witrynie internetowej dostępnej pod adresem https://hartmann24.pl, zwanej dalej „Serwisem", tj. zakładając konto klienta lub składając zamówienie w Sklepie Internetowym „hartmann24.pl", wyrażając zgodę na dostarczanie Państwu treści marketingowych oraz informacji handlowych, wypełniając formularz kontaktowy, korzystając z chat'u, a także dokonując zamówienia próbek towarów świadomie zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu:

 • realizacji zamówienia /w przypadku złożenia zamówienia/,
 • subskrypcji /w przypadku wyrażenia zgody na dostarczanie treści marketingowych oraz informacji handlowych/,
 • kontaktu /w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub skorzystania z chat'u/,
 • wysłania próbki /w przypadku zamówienia próbek towarów/.

 

IV. Administrator chroni dane osobowe, stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.

 

V. Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi powyżej są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego.

 

VI. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych:

 • informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu
  i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązana;
 • dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu
  i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

 

VII. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu podmiotom danych. Gdyby, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku" danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych,  poinformuje o takim zdarzeniu podmioty danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

VIII. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Spółki.

 

IX. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

 

§ 4. Social media

Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w social mediach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a w razie takiej konieczności - na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

Usługodawca: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone

Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

§ 5. Odbiorcy danych, prawa osób których dane dotyczą

I. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, w zależności od celu przetwarzania, mogą być:

 • firmy wysyłkowe, świadczące usługi kurierskie lub przewozowe;
 • dostawcy rozwiązań informatycznych (np. hosting, chat online, usługa mailingowa);
 • dostawcy systemów informatycznych i sprzętu informatycznego;
 • banki;
 • operatorzy transakcji płatniczych online;
 • podmioty świadczące usługę płatności bezgotówkowej za pomocą terminala płatniczego;
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • dostawcy usług telekomunikacyjnych;
 • firmy utylizujące dokumenty;
 • osoby korzystające ze stron internetowych lub portali społecznościowych - w zakresie publikowanych tam danych, uprawnione organy władzy publicznej;
 • podmioty świadczące usługi prawne, audytowe, konsultingowe;
 • Spółka matka z jego grupy kapitałowej; tj. PAUL HARTMANN AG, Paul-Hartmann-Straße 12, 89522 Heidenheim, Deutschland, tel.: +49173 4218023, mail: the dataprotection@hartmann.info.

 

II. Użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż udostępnione dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.

III. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja celów określonych w § 3 pkt III nie będzie możliwa.

IV. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub zgody na działania promocyjne. W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Polityka cookies

 

§ 6. Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia;
 • Cookies niezbędne - cookies konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje (np. logowanie, koszyk zakupów) i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Twojej zgody i są one domyślnie zapisywane na Twoim urządzeniu. Są one aktywne przez czas Twojej wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Możesz zablokować te cookies za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo. Sprawdź listę cookies niezbędnych.
 • Cookies analityczne - chcemy analizować, w jaki sposób Ty jako Użytkownik korzystasz z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Okres aktywności tych cookies wynosi do 14 miesięcy. Sprawdź listę cookies analitycznych.
  Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas, na podstawie Twojej zgody. Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają Cię bezpośrednio zidentyfikować. Zbierane informacje dotyczą m.in. Twojego urządzenia, przeglądarki, przybliżonej lokalizacji i tego, w jaki sposób korzystasz z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedzasz serwis, które strony przeglądasz i jak długo, czy już wcześniej byłeś/-aś w naszym serwisie). Dla dodatkowej ochrony prywatności włączyliśmy anonimizację adresów ID.
 • Cookies reklamowe - chcemy dostarczać Ci reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu my i nasi partnerzy reklamowi używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą Twoją aktywność w naszym serwisie (np. produkty, które u nas przeglądasz), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych możesz zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań (np. jeśli przeglądasz nasze produkty, to później możesz zobaczyć ich reklamę w innym serwisie). Będziesz też widzieć mniej naszych reklam. Okres aktywności tych cookies wynosi do 6 miesięcy. Sprawdź listę cookies reklamowych.
  Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do tego, żeby Cię bezpośrednio zidentyfikować. Zbierane informacje dotyczą m.in. (...) [np.: lokalizacji; tego, czy kliknąłeś/-ęłaś w naszą reklamę i czy skończyło się to zakupem itd."]. Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamy i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach). Sprawdź listę partnerów reklamowych.

Zmień ustawienia Cookies

 

§ 7. Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookies wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 

§ 8. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 

§ 9. Serwisy zewnętrzne

Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookies.

 

§ 10. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies, w tym wycofać zgodę (nie będzie to jednak mieć wpływu na legalność działań podjętych w czasie, gdy zgoda obowiązywała);
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępne są na stronach:

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Opera

Safari

 • Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadków należy wybrać opcję „Narzędzia" lub „Ustawienia" i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje zwykle dostarcza producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

 

§ 11. Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

 

§ 12. Dostęp osób trzecich do plików Cookies

W ramach naszych ofert online korzystamy z Google Universal Analytics. Pliki cookie Google Universal Analytics służą do zbierania danych o sesji odwiedzających i danych behawioralnych na potrzeby raportów analitycznych. Dzięki temu możemy uzyskać informacje o korzystaniu z naszych ofert na różnych urządzeniach („wieloplatformowość") i dzięki uzyskanym wynikom poprawić przyjazność dla użytkownika naszych ofert. W tym celu wykorzystywane są pseudonimizowane profile użytkowników, które nie uzyskują żadnych danych osobowych, takich jak nazwiska czy adresy e-mail, i nie są one przekazywane do Google. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszych ofert online, tworzenia raportów dotyczących działań w ramach naszych ofert online oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z naszych ofert online. Przetworzone dane mogą służyć do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Korzystamy z Google Universal Analytics z aktywowaną anonimizacją IP (tj. za pomocą funkcji anonymizeIP). Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Zwracamy uwagę, że stosowanie anonimizacji adresu IP nie prowadzi do żadnej podstawowej anonimizacji, ponieważ mimo to gromadzone są dalsze dane dotyczące użytkowania (np. funkcje identyfikacyjne, które umożliwiają również połączenie z istniejącym kontem Google). Pliki cookie są ważne przez 14 miesięcy.

Więcej informacji o cookies analitycznych znajdziesz poniżej.

Usługodawca: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Rezygnacja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

§ 13. Zmiany w Polityce Prywatności i Polityce Cookies

I. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

II. Wprowadzone zmiany zawsze będą publikowane na tej stronie.

III. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji.

×