A A A A A A A

Ochrona danych osobowych

Ogólne zasady korzystania z serwisu hartmann24.pl

I. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. zostały określone w Polityce ochrony danych osobowych dostępnej na stronie internetowej hartmann.info oraz Polityce prywatności i polityce cookies.

II. Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu jest PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. (ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice).

III. Decydując się na korzystanie z Serwisu oraz dokonując jakiejkolwiek czynności na witrynie internetowej dostępnej pod adresem https://hartmann24.pl, zwanej dalej „Serwisem", tj. zakładając konto klienta lub składając zamówienie w Sklepie Internetowym „hartmann24.pl", wyrażając zgodę na dostarczanie Państwu treści marketingowych oraz informacji handlowych, wypełniając formularz kontaktowy, korzystając z chat'u, a także dokonując zamówienia próbek towarów świadomie zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu:

a. realizacji zamówienia /w przypadku złożenia przez Panią/Pana zamówienia/,

b. subskrypcji /w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na dostarczanie treści marketingowych oraz informacji handlowych/,

c. kontaktu /w przypadku wypełnienia przez Panią/Pana formularza kontaktowego lub skorzystania z chat'u/,

d. wysłania próbki /w przypadku zamówienia przez Panią/Pana próbek towarów/.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

I. Celami oraz podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

a. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym „hartmann24.pl" celem przetwarzania jest:

  • obsługa zamówień, tj. wykonanie umowy zawieranej pomiędzy Panią/Panem Administratorem, zwanej dalej: „Umową" oraz podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem Umowy; do zawarcia Umowy dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu; podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia oraz wykonania Umowy - art. 6 ust. 1 lit (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych) - dalej także „RODO";
  • ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (w tym dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami) - art. 6 ust. 1 lit (f) RODO;
  • obsługa reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit (b) RODO;
  • realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny - art. 6 ust. 1 lit (c) RODO.

b. W przypadku dostarczania informacji handlowej (newsletter) celem przetwarzania jest przekazywanie Pani/Panu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, ofert, treści marketingowych, promocyjnych oraz udostępniania Pani/Panu treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda a także uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni) - art. 6 ust. 1 lit (a) i (f) RODO.

c. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego lub narzędzia chat celem przetwarzania jest identyfikacja nadawcy / rozmówcy oraz obsługa jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz / rozmowy - podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolne wyrażenie zgody przez Pana/Panią na obsługę zapytania / kontaktu z wykorzystaniem narzędzia chat - art. 6 ust. 1 lit (a) i (f) RODO.

d. W przypadku złożenia wniosku o wydanie darmowej próbki produktu celem przetwarzania jest dostarczenie Państwu próbki produktu na podany adres korespondencyjny art. 6 ust. 1 lit (a) i (b) RODO, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody przez Panią/Pana.

II. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

III. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj.:

a. W przypadku obsługi zamówień Serwisu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).

b. W przypadku dostarczania informacji handlowej i marketingu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora - chyba że Pani/Pan sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych, natomiast w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody do czasu cofnięcia zgody.

c. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego / skorzystania z narzędzia chat przez okres dwóch lat kalendarzowych liczonych od ostatniej korespondencji / rozmowy.

d. W przypadku złożenia wniosku o wydanie darmowej próbki produktu przez okres pięciu lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do wydania ostatniej próbki produktu z oferty handlowej PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

IV. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do Państwa Trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem pkt V.

V. W przypadku skorzystania przez Panią/Pana z funkcjonalności chatu (Livechat), Państwa dane będą przekazane do Państwa Trzeciego i tam przetwarzane. Przekazywanie Danych Osobowych odbywa się wyłącznie do Podmiotu Przetwarzającego dane w Państwie Trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 45 RODO bądź z uwzględnieniem stosowania standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

I. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a. Prawo dostępu do treści danych osobowych - prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych - na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

b. Prawo uzyskania kopii danych - na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

c. Prawo do sprostowania - na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

d. Prawo do usunięcia danych - na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania - na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

f. Prawo do przenoszenia danych - na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez Panią/Pana dane, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi - jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

h. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych - osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

i. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

j. Prawo wycofania zgody - jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody; oświadczenie o cofnięciu zgody należy wysłać na adres mailowy.

k. Prawo do skargi - w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Rejestracja Użytkownika w Serwisie - Login i hasło

I. Login i hasło do sklepu internetowego hartmann24.pl otrzymują klienci prowadzący działalność medyczną bądź osoby fizyczne nieprowadzące takiej działalności, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

II. W przypadku osób prowadzących działalność medyczną, rejestracja jego konta wymaga uprzedniej akceptacji przez pracownika sklepu. Użytkownik otrzymuje login i hasło. Po zalogowaniu na stronie sklepu, w zakładce "Edytuj swoje konto", klient ma możliwość ustawienia swojego własnego hasła.

III. Rejestracja konta osoby fizycznej nieprowadzącej działalności medycznej odbywa się automatycznie przez system, który generuje dla niego hasło. Po zalogowaniu na stronie sklepu, w zakładce „Edytuj swoje konto", klient ma możliwość ustawienia swojego własnego hasła.

IV. W wypadku zapomnienia hasła istnieje możliwość jego odzyskania poprzez podanie swojego numeru klienta oraz adresu e-mail w panelu „Przypomnienie hasła". Jeśli dane te będą poprawne, klient otrzymuje drogą mailową nowe hasło do logowania.

Kontakt

I. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu zarówno elektronicznego formularza kontaktowego, jak i chatu (Livechat) znajdujących się na stronie Serwisu.

II. Skorzystanie z formularza oraz chatu (Livechat) wymaga podania danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, e-maila, niezbędnych do skontaktowania się z Panią/Panem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

III. Może Pani/Pan podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.

IV. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu kontaktowym oraz chat (Livechat) jest dobrowolne, ale wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Informacja handlowa

I. Wypełniając formularz rejestracyjny zostanie Pani/Pan jednocześnie poproszony/a o złożenie oświadczenia, iż wyraża /nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych wysyłanych przez Administratora, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

II. Zgoda jest całkowicie dobrowolna, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia Administratorowi wysyłkę informacji handlowej (newslettera).

III. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przesyłanie informacji handlowych.

Formularz zamawiania próbek

I. Administrator umożliwia każdej zainteresowanej osobie zamówienie próbki wybranych towarów znajdujących się w ofercie Administratora. Podstawowe zasady złożenia zamówienia próbki zdefiniowane są w Regulaminie.

II. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu dostarczenia próbki towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia próbki. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

×